NTERNE COMPETITIEREGLEMENT versie: 25-8-2014

art. 1 ALGEMEEN

1. De Algemene Ledenvergadering bepaalt tijdens de jaarvergadering, op welke wijze de interne competitie van het nieuwe seizoen wordt gespeeld (zie artikel 7, lid 2 van het Huishoudelijk reglement). De wedstrijdleider zet namens het bestuur daartoe een beargumenteerd voorstel op de agenda.

2. De wedstrijdleider kan bij het berekenen van de ranglijst en het maken van de ronde-indelingen gebruik maken van een geautomatiseerd programma. Het bestuur bepaalt welk programma hiervoor gebruikt wordt.

3. De wedstrijdleider publiceert na elke ronde een bijgewerkte ranglijst, een overzicht van de uitslagen van de vorige ronde en de indeling voor de nieuwe ronde.

art. 2 INDELING en WAARDERING volgens SYSTEEM KEIZER

1. Bij de start van de competitie wordt een ranglijst vastgesteld aan de hand van de eindranglijst van de afgelopen wintercompetie, indien nodig aangevuld met nieuw aangemelde leden (zie art. 8).

2. De indeling van afzonderlijke wedstrijdpartijen gebeurt volgens de rangwaarden op de actuele ranglijst. Uitzondering vormt de eerste ronde waarin de paring volgens loting wordt vastgesteld.

3. Wint men een partij, dan ontvangt men de rangwaarde van de tegenstander. Bij remise krijgt men de helft van de rangwaarde van de tegenstander. Verliest men een partij, dan krijgt men 0 punten.

4. Na elke ronde vindt een herberekening van de rangwaarden plaats op basis van alle uitslagen van de ronden daarvoor, aan de hand van de laatste ranglijst.

art. 3 AFWEZIGHEID

1. Melding kan op de volgende drie manieren:

Aantekening op de afwezigheidslijst die elke clubavond op het prikbord hangt.

Via de website. Dit kan bij "afmelden senioren" bij het beginmenu. Schrijf hier uw naam (titel) op en voor welke avond(en) u zich afmeldt.

Telefonisch op de clubavond vóór 18.00 uur op telefoonnummer 06-14378365. Mocht er niet opgenomen worden, spreek dan de voicemail in. Spreek duidelijk uw naam in en de maandagavond(en) waarop u niet komt.

2. Meldt men tijdig, d.w.z. op de clubavond vóór 18.00 uur, aan de wedstrijdleider dat men niet kan spelen, dan ontvangt men een derde van de eigen rangwaarde. Na de zesde afmelding ontvangt men geen punten meer; in speciale gevallen (bijv. langdurige ziekte) kan de wedstrijdleider besluiten hiervan af te wijken.

3. Als men geen tegenstander krijgt, ontvangt men tweederde van de eigen rangwaarde.

4. Blijft men zonder bericht weg of meldt men zich te laat af, dan ontvangt men geen punten.

art. 4 SPEELTEMPO en AANVANG van de PARTIJEN

1. De partijen op de clubavond kunnen om 19.45 uur beginnen, maar uiterlijk om 20.00 uur precies. Als een speler tijdig meldt dat hij wat later komt, dan kan de wedstrijdleider in overleg met beide spelers eventueel tot een kortere speeltijd besluiten.

2. Elke speler krijgt voor de gehele partij een bedenktijd van 1 uur en 40 minuten, met een toevoeging van 10 seconden per zet. Jeugdleden (spelers tot 20 jaar) hebben het recht om te kiezen voor 1 uur en 10 minuten, met een toevoeging van met 10 seconden per zet, voor beide spelers.

3. Het noteren van de partij is gebruikelijk, maar is niet verplicht.

4. Om 20.00 uur kan men de klok indrukken. Komt een speler zonder kennisgeving later dan 20.20 uur dan heeft dat tot gevolg dat hij de partij reglementair verliest.

5. Hebben op deze wijze meerdere spelers geen tegenstander, dan is de wedstrijdleider bevoegd om, in overleg met de betrokken spelers, op dat moment een aantal partijen zo mogelijk opnieuw in te delen. Blijft een speler zonder tegenstander, dan heeft hij de partij reglementair gewonnen.

art. 5 AANTAL RONDEN

1. De interne competitie loopt, afhankelijk van de schoolvakanties, van september tot medio mei en telt minimaal 30 ronden.

2. Zoveel mogelijk komen spelers uit tegen spelers met een gelijkwaardige speelsterkte.

3. Men kan hoogstens 2 maal tegen dezelfde tegenstander spelen. In principe één maal in elke competitiehelft, indien nodig 2 maal in de tweede helft.

4. Men speelt zoveel mogelijk even vaak met wit als met zwart.

art. 6 INDELING in GROEPEN

1. Nadat éénvierde van de competitie gespeeld is, wordt de ranglijst verdeeld in een aantal ongeveer even grote groepen. De groepsindeling vindt plaats aan de hand van de actuele ranglijst. Het bestuur stelt de grootte van deze groepen vast.

2. De spelers van de eerste groep worden A-spelers genoemd, de spelers uit de tweede groep B-spelers, enz. Een speler heeft geen recht op een groep als deze speler minder dan de helft van de afgelopen 8 rondes heeft meegespeeld.

3. Na de laatste wedstrijd in december krijgen de hoogst geplaatste spelers uit elke groep een prijs. De beste speler mag zich "herfstkampioen" noemen.

4. Het derde kwart van de competitie wordt weer gespeeld zonder groepsindeling.

5. Nadat drievierde van de competitie gespeeld is, wordt de ranglijst weer verdeeld zoals beschreven bij art.6, lid 1.

6. Aan het einde van de competitie winnen naast de nummers 1, 2 en 3 van de ranglijst ook de hoogstgeplaatste spelers van de overige groepen een prijs (mits zij niet tot de drie eerstgeplaatsten behoren).

7. Alle spelers blijven gedurende de hele competitie in één poule spelen.

art. 7 PRIJZEN

Naast de prijzen die in artikel 6 zijn genoemd, worden prijzen beschikbaar gesteld voor de speler die het meeste ELO-punten gestegen is en voor degene, die het beste externe resultaat behaald heeft. De laatstbedoelde speler moet minimaal 5 partijen voor hetzelfde team zijn uitgekomen.

Tevens wordt een prijs uitgereikt aan de speler die op de laagste plaats van de ranglijst is geëindigd. Dit is de aanmoedigingsprijs. Een speler kan deze prijs niet twee keer achter elkaar winnen.

art. 8 NIEUWE LEDEN.

Nieuwe leden worden na schatting van hun speelsterkte op een plaats in de ranglijst ingevoegd.

art. 9 WAARDERING EXTERNE WEDSTRIJDEN.

1. Voor externe wedstrijden die op de clubavond gespeeld worden, geldt een vaste waardering van 2/3 van de actuele rangwaarde van de speler.

2. Speelt men extern op een andere dag, dan zijn er twee mogelijkheden:

Als men ook op de clubavond voor de interne competitie speelt, dan telt altijd de waardering van de interne uitslag.

Als men zich tijdig afmeldt voor de clubavond dan telt de waardering van de externe wedstrijd, volgens lid 1.

art. 10 ZOMERCOMPETITIE

1. Na afsluiting van de wintercompetitie wordt, buiten de schoolvakanties, een zomercompetitie, met twee ronden per avond.

2. De indeling voor de eerste speelronde gebeurd door loting, daarna gevolgd door indeling volgens systeem Zwitsers.

3. De rondes starten respectievelijk om 20.00 uur en 21.30 uur. Het is mogelijk een bye te nemen voor de vroege of de late ronde op een avond. De scores zijn 1,½, ⅓of 0 punten voor respectievelijk winst, remise, bye of verlies.

4. De indeling is zodanig dat tegen dezelfde tegenstander maximaal tweemaal kan worden

gespeeld, met bovendien minimaal 6 ronden tussenruimte.

5. Aan deze competitie kunnen behalve leden uit de jeugdcompetities ook niet-leden deelnemen; het bestuur heeft echter het recht om op grond van moverende redenen een niet-lid als speler te weigeren.

art. 11 BEKERCOMPETITIE

1. Parallel aan de wintercompetitie wordt tevens een bekercompetitie gespeeld, volgens een knock-out systeem met één voorronde en vervolgens 5 rondes.

2. Voor elke ronde staan drie clubavonden gereserveerd op de wedstrijdkalender. Het resultaat van elke partij telt mee voor de wintercompetitie.

3. De wedstrijdleider maakt bij het begin van de wintercompetitie een groepsindeling op basis van de startranglijst van dit seizoen.

4. De voorronde wordt gespeeld met zoveel spelers uit het onderste deel van de startranglijst dat na deze ronde nog 32 spelers overblijven.

5. De indeling van elke ronde gebeurd door loting.

6. De bedenktijd voor de bekerpartij bedraagt 1 uur en 25 minuten, met een toevoeging van 10 seconden per zet, voor beide spelers. Jeugdleden (spelers tot 20 jaar) hebben het recht om te kiezen voor 1 uur en 10 minuten, met een toevoeging van met 10 seconden per zet, voor beide spelers.

7. Bij gelijke stand na remise wordt met telkens verwisselde kleuren een knock-out barrage gespeeld met een tempo van 5 minuten per speler per partij.

art. 12 ONVOORZIENE SITUATIES

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider. Tegen zijn beslissing is binnen 7 dagen beroep mogelijk bij de straf- en protestcommissie.

Onze sponsoren

Steun de club

Login voor auteurs