Externe competitiereglement

Externe competitiereglement versie 25-8-2014

art. 1 ALGEMEEN

1. De externe competitie wordt gehouden overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 3, 4 en 5 van het Huishoudelijk reglement. Voorts is het actuele competitiereglement van de regionale bond (OSBO) van toepassing.

2. De wedstrijdleider heeft de leiding van een technische (bestuurs)commisssie 'Externe competitie', die verder uit alle teamleiders bestaat. De taakstelling van deze commissie is gezamenlijk de externe competitie van het afgelopen seizoen te evalueren en die van het komende seizoen voor te bereiden.

art. 2 TAKEN WEDSTRIJDLEIDER

De taak van de wedstrijdleider inzake de externe competitie omvat:

a. Initiëren en verwerken van de enquête betreffende deelname aan de externe competitie.

b. Samenstellen van de teams en de publicatie daarvan op de website.

c. Publicatie van de externe wedstrijdkalender voor de aanvang van de externe competitie.

d. Verzenden van (digitale) wedstrijdformulieren naar de OSBO competitieleider.

e. Publicatie na elke wedstrijd van alle onderscheiden teamresultaten op de eerstvolgende clubavond.

art. 3 TAKEN TEAMLEIDER

De taak van de teamleider van een senioren- respectievelijk jeugdteam omvat:

a. Uitnodigen van de teamspelers voor de externe wedstrijd.

b. Contact leggen met de teamleider van het bezoekende externe team.

c. Indien het senioren- of jeugdteam speelt op een clubavond, de teamsamenstelling tijdig doorgeven aan de wedstrijdleider respectievelijk de indeler van de jeugdcompetie (met kopie aan de wedstrijdleider).

d. Vaststellen van de actuele bordvolgorde van de spelers.

e. Toezien op de juiste toepassing van het OSBO competitiereglement.

f. Indien noodzakelijk, optreden als 'wedstrijdleider' (arbiter) voor de externe thuiswedstrijd.

g. Invullen en ondertekenen van de toepasselijke wedstrijdformulieren.

h. Berichtgeving van de uitslag en de individuele scores van het senioren- of jeugdteam aan de wedstrijdleider respectievelijk de indeler van de jeugdcompetie (met kopie aan de wedstrijdleider) vóór de eerstvolgende clubavond.

art. 4 AANTAL EN SAMENSTELLING TEAMS

1. Aantal van de senioren- respectievelijk jeugdteams wordt bepaald met inachtname van de resultaten van de jaarlijkse enquête 'deelname externe competitie' onder de senior- en jeugdleden. Genoemde enquête start direct na afloop van de interne wintercompetitie, de schriftelijke resultaten dienen binnen één maand nadien beschikbaar te zijn.

2. De samenstelling van de teams van hoger naar lager is in principe op basis van de eindranglijst van de laatst gespeelde interne wintercompetitie.

3. Het bestuur heeft de mogelijkheid om maximaal twee spelers per team aan te wijzen, die niet voldoen aan het gestelde in punt 2, zulks in overleg met de technische commissie.

4. De jeugdteams dienen tenminste één seniorlid te bevatten, daarbij rekening houdend met het ter zake bepaalde in het OSBO competitiereglement.

art. 5 INZET RESERVESPELERS

1. Met inachtname van het OSBO competitiereglement kunnen bij verhindering voor een externe wedstrijd één of meer reservespelers worden ingezet bij een team.

2. Indien een beoogde reservespeler tevens lid is van lager team dient behalve van de speler zelf ook instemming van de betreffende teamleider te worden verkregen.

3. Wordt in geval van conflicterende teambelangen ter zake geen overeenstemming bereikt dan beslist de wedstrijdleider.

art. 6 NIEUWE LEDEN

Tussentijds intredende nieuwe leden kunnen na inschatting van hun speelsterkte als reservespeler aan een team worden toegevoegd.

art. 7 AAN- / AFWEZIGHEID

1. De spelers moeten minstens een week voor de externe wedstrijd van hun opstelling in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht dit tenminste twee dagen voor de wedstrijd aan de teamleider mee te delen.

2. Bij het wegblijven zonder kennisgeving van een externe wedstrijd wordt door het bestuur de eerste maal een berisping gegeven en bij een tweede keer volgt uitsluiting van deelname aan de externe wedstrijden.

art. 8 WAARDERING EXTERNE WEDSTRIJDPARTIJEN

De individuele scores van teamspelers kunnen worden meegeteld voor de interne competie; zie het Interne competitiereglement,

Voor de speler die het beste resultaat heeft behaald in de externe competitie is een prijs beschikbaar. Deze speler moet wel minimaal 5 partijen voor hetzelfde team zijn uitgekomen.

art. 9 ONVOORZIENE SITUATIES

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider. Tegen zijn beslissing is binnen 7 dagen beroep mogelijk bij de straf- en protestcommissie.

Onze sponsoren

Steun de club

Login voor auteurs